Machine Learning

Get Started with KidBright32 x CorgiDude

ลองมาใช้งานบอร์ด CorgiDude ให้เป็นส่วนช่วยประมวลผล AI เพิ่มขีดความสามารถให้กับบอร์ด KidBright32 ทำให้บอร์ด KidBright32 สามารถตรวจจับบุคคล สิ่งของ หรือแยกประเภทขยะได้ สามารถเขียนโปรแกรมผ่านได้ทั้ง KidBright IDE และ KB-IDE ด้วย Plugin CorgiDude AI Plugin

Kick Start Autonomous Car

เรียนรู้การสร้าง AI ควบคุมรถไร้คนขับด้วยภาษา Python ตั้งแต่เริ่มต้น สำหรับให้ Autonomous Car วิ่งบนถนนจำลอง และสามารถจดจำป้ายสัญญาณจราจรหลบสิ่งกีดขวางได้ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่การควบคุมรถ, การเก็บ Dataset, การ Train Model, Prediction, การใช้งาน Keras API แล …

Kick Start Autonomous Car Read More »

Scroll to Top