นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคล

Privacy Policy

        บริษัท เมกเกอร์ เอเชีย จำกัด ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ใช้บริการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นภายใต้ บริษัท เมกเกอร์ เอเชีย จำกัด  (ผู้ให้บริการ)

ข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น
ในการใช้บริการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ อาทิ

 • ชื่อ-นามสกุล
 • อีเมล์
 • ที่อยู่: บ้านเลขที่ จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง รหัสไปรษณีย์
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ข้อมูลทางเทคนิค ได้แก่ หมายเลขไอพีของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน (IP Address)
 • ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน ผ่านเครื่องมือดังต่อไปนี้ Google Analytics, Google AdWords เป็นต้น
 • ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ หรือเนื้อหา (Content) ที่ผู้ใช้นำเข้า (อัพโหลด) หรือเผยแพร่ผ่านด้วยตนเอง

        บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ เช่น เวลาเข้าใช้ (Access Time) ความเคลื่อนไหวของผู้ใช้ภายในบริการ ระยะเวลาที่ผู้ใช้อยู่ในระบบ หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) หรือหมายเลขประจำเครื่องอื่นๆ (Unique Identifier) เลขที่อยู่ไอพี (IP Address)  ข้อมูลภาษา ชื่ออุปกรณ์และรุ่น ข้อมูลระบบปฏิบัติการ สถานที่และเขตเวลา ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น
        ในกรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นผ่านทาง Facebook ทางผู้ให้บริการ จะทำการจัดการเก็บข้อมูลโซเชียลพื้นฐาน เช่น ชื่อโปรไฟล์ ภาพแสดงโปรไฟล์ ตามที่ผู้ใช้บริการอนุญาต และผู้ให้บริการโซเชียลนั้นๆ ยินยอมให้เข้าถึงได้

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ขอรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

        บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการของบริษัท และ/หรือ ภาระผูกพันต่างๆ เท่าที่จำเป็นตามสมควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้ชี้แจงไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ โดยบริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลที่บริษัทมีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจเป็นข้อพิพาท/คดีความ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้ ทั้งนี้ บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โดยมิชอบ และบริษัท จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของผู้ใช้ได้เมื่อหมดความจำเป็น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและการเปิดเผยข้อมูล
ผู้ให้บริการ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพียงเท่าที่จำเป็น อาทิ

 • เพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์  และการให้บริการ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด
 • เพื่อเปิดการใช้งานบริการใช้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น
 • เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของท่านผ่านทางเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น รวมถึงการชำระเงินค่าสินค้า และการจัดส่งสินค้า
 • เพื่อสื่อสารข้อมูลทั่วไปกับท่าน หรือ อีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ร้องขอ
 • กรณีที่มีการถ่ายโอนธุรกิจ ข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบ ถือเป็นทรัพย์สินที่ต้องถ่ายโอนด้วย

ผู้ให้บริการ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ทางผู้ให้บริการได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการเท่านั้น หากมีกรณีที่ผู้ให้บริการ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น เป็นต้น ทางผู้ให้บริการจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้การดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือ กิจการของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการ อาจเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติตามหมายศาล ตามกระบวนการยุติธรรม ตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือ ตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies)
        โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) จะถูกส่งไปในเว็บบราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ โดยโปรแกรมนี้จะช่วยทำให้สามารถติดต่อและจดจำบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านได้ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานของท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการใช้โปรแกรมคุกกี้ ท่านสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธโปรแกรมดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธไม่ใช้โปรแกรมคุกกี้นี้อาจส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถใช้งานในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นได้อย่างครบถ้วนหรือสมบูรณ์ได้

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สาม
        เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น มีการรวบรวมลิงค์หรือการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านี้เท่านั้น ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้อาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยที่ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวหรือในการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้แต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบและทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้อย่างระมัดระวังก่อนที่ท่านจะใช้บริการต่อไป

นโยบายเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น
        สถิติหรือผลลัพธ์การอ่านเนื้อหาต่างๆ ภายในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการ จะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อเก็บรักษาในเซิฟเวอร์ของผู้ให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานข้ามอุปกรณ์และข้ามแพลตฟอร์ม เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการอาจใช้พื้นที่เก็บข้อมูลในอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการเพื่อบันทึกเนื้อหาหรือบทความสำหรับการให้บริการแบบออฟไลน์ บริษัท เมกเกอร์ เอเชีย จำกัด  อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น ทางผู้ให้บริการจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ กรณีที่ผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทางผู้ให้บริการยินดีที่จะตอบข้อสงสัย และรับฟังข้อเสนอแนะทั้งหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้ บริการของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการ โดยติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

Maker Asia Co.,Ltd.
บริษัท เมกเกอร์ เอเซีย จำกัด
ที่อยู่ :  81/21-25 ชั้นที่ 1-2 ถนนอารักษ์ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Email: info@makerasia.com

        ข้าพเจ้ายืนยันว่าได้อ่านและทำความเข้าใจรวมถึงตกลงให้ความยินยอมแก่ บริษัท เมกเกอร์ เอเชีย จำกัด เพื่อให้บริษัทฯสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของข้าพเจ้าตามที่ได้ให้ไว้ข้างต้น ตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯได้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย หรือดำเนินการประมวลผลใดๆ ในข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการ