MLBlock Basic Course

MLBlock Basic Course เป็นบทเรียนพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาการใช้งานโปรแกรม MLBlock และ ปัญญาประดิษฐ์ โดยเนื้อหาจะเป็นการแนะนำให้รู้จักกับการใช้งานโปรแกรม, เครื่องมือภายในโปรแกรม รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI นอกจากนั้นยังมีการประยุกต์ใช้ MLBlock รวมกับบอร์ด KidBright ในหัวข้อ Real World Output

Scroll to Top