Get Started with KidBright32 x CorgiDude

ลองมาใช้งานบอร์ด CorgiDude ให้เป็นส่วนช่วยประมวลผล AI เพิ่มขีดความสามารถให้กับบอร์ด KidBright32 ทำให้บอร์ด KidBright32 สามารถตรวจจับบุคคล สิ่งของ หรือแยกประเภทขยะได้ สามารถเขียนโปรแกรมผ่านได้ทั้ง KidBright IDE และ KB-IDE ด้วย Plugin CorgiDude AI Plugin

Scroll to Top