Get Started with KidBright32 x CorgiDude (KBIDE)

ลองมาใช้งานบอร์ด CorgiDude ให้เป็นส่วนช่วยประมวลผล AI เพิ่มขีดความสามารถให้กับบอร์ด KidBright32 ทำให้บอร์ด KidBright32 สามารถตรวจจับบุคคล สิ่งของ หรือแยกประเภทขยะได้ สามารถเขียนโปรแกรมผ่านได้ทั้ง KidBright IDE และ KB-IDE ด้วย Plugin CorgiDude AI Plugin

เอกสารประกอบการสอนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ LINK

สามารถสั่งซื้อบอร์ด CorgiDude ได้ที่ LINK

Scroll to Top