Artificial Intelligence

Get Started with KidBright32 x CorgiDude (KBIDE)

ลองมาใช้งานบอร์ด CorgiDude ให้เป็นส่วนช่วยประมวลผล AI เพิ่มขีดความสามารถให้กับบอร์ด KidBright32 ทำให้บอร์ด KidBright32 สามารถตรวจจับบุคคล สิ่งของ หรือแยกประเภทขยะได้ สามารถเขียนโปรแกรมผ่านได้ทั้ง KidBright IDE และ KB-IDE ด้วย Plugin CorgiDude AI Plugin เอ …

Get Started with KidBright32 x CorgiDude (KBIDE) Read More »

CorgiDude Custom Model : Regression

CorgiDude Custom Model : Regression สำหรับบทเรียนนี้จะเป็นการสร้าง AI แบบ custom model สำหรับบอร์ด CorgiDude โดยจะเป็นการสร้าง AI สำหรับควบคุมการเลี้ยวของหุ่นยนต์ ซื่งสามารถเอาไปประยุกต๋ใช้กับการปัญหาที่ Output เป็นค่าที่มีความต่อเนื่องได้ เอกสารประกอบการ …

CorgiDude Custom Model : Regression Read More »

MLBlock Basic Course

MLBlock Basic Course เป็นบทเรียนพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาการใช้งานโปรแกรม MLBlock และ ปัญญาประดิษฐ์ โดยเนื้อหาจะเป็นการแนะนำให้รู้จักกับการใช้งานโปรแกรม, เครื่องมือภายในโปรแกรม รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI นอกจากนั้นยังมีการประยุกต์ใช้ MLBlock รวมกับ …

MLBlock Basic Course Read More »

Get Started with KidBright32 x CorgiDude

ลองมาใช้งานบอร์ด CorgiDude ให้เป็นส่วนช่วยประมวลผล AI เพิ่มขีดความสามารถให้กับบอร์ด KidBright32 ทำให้บอร์ด KidBright32 สามารถตรวจจับบุคคล สิ่งของ หรือแยกประเภทขยะได้ สามารถเขียนโปรแกรมผ่านได้ทั้ง KidBright IDE และ KB-IDE ด้วย Plugin CorgiDude AI Plugin

Kick Start Autonomous Car

เรียนรู้การสร้าง AI ควบคุมรถไร้คนขับด้วยภาษา Python ตั้งแต่เริ่มต้น สำหรับให้ Autonomous Car วิ่งบนถนนจำลอง และสามารถจดจำป้ายสัญญาณจราจรหลบสิ่งกีดขวางได้ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่การควบคุมรถ, การเก็บ Dataset, การ Train Model, Prediction, การใช้งาน Keras API แล …

Kick Start Autonomous Car Read More »

Scroll to Top